Spis treści
Regulamin
Postanowienia ogólne
Usługi biblioteczne
Kto może korzystać z usług Biblioteki
Prawa i obowiazki użytkowników
Zasady udostępniania materiałów bibliotecznych
Postępowanie w razie opóźnienia lub zaniechania zwrotu
Zasady korzystania z usług bibliotecznych
W razie naruszenia obowiązków regulaminowych
Rozpatrywanie odwołań
Postanowienia końcowe
Cennik opłat za ponadterminowe przetrzymywanie zbiorów i zagubienie karty
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ III

Prawo korzystania z biblioteki

§ 5

1. Prawo korzystania z biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych

w ustawie o bibliotekach oraz niniejszym regulaminie.

2. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych i korzystanie ze sprzętu komputerowego jest bezpłatne.

§ 6

1. Z materiałów bibliotecznych mogą korzystać osoby, które:

1) są pełnoletnie,

2) wypełniły kartę zapisu,

3) zobowiązały się do przestrzegania niniejszego regulaminu,

4) otrzymały kartę biblioteczną.

2. Osoby małoletnie mogą korzystać z materiałów i usług bibliotecznych za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego wyrażoną przy składaniu karty zapisu.

3. Przedstawiciel ustawowy powinien spełnić warunki wymienione w § 6 ust. 1 regulaminu.

§ 7

Administratorem danych osobowych jest dyrektor biblioteki. Dane wykorzystywane będą do celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z biblioteki. Biblioteka jest uprawniona do przetwarzania danych użytkowników na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 39 ze zm.). Biblioteka ma obowiązek przetwarzania numeru PESEL oraz grupy społeczno-zawodowej wynikający z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 1996, Nr 88 poz. 439 ze zm.). Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawienia.  Free joomla themes