Treść artykułu

Gminny Konkurs Literacki 2016 r.

REGULAMIN

Gminnego Konkursu Literackiego im. ks. Jana Twardowskiego

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Jana   Twardowskiego w Jabłonnie.  
 2. Konkurs jest objęty honorowym patronatem Wójta Gminy Jabłonna.                              
 3. Konkurs ma zasięg gminny.                                                                                                                      
 4. Celem konkursu jest pobudzenie wrażliwości i aktywności twórczej, promowanie twórczości, w szczególności młodych ludzi.                                                                   
 5. Konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe: dzieci, młodzież i dorośli.    
 6. Tematyka prac jest dowolna. Może to być wiersz bądź opowiadanie.                                        
 7. Prace oceni jury powołane przez dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie. W jego skład wejdą pisarze i poeci oraz inni profesjonaliści związani z książką i literaturą.                                                                                                                                        
 8. Jury przyzna 1, 2 i 3 miejsce w każdej kategorii wiekowej. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania lub nie przyznania nagród i wyróżnień.                                    
 9. Podsumowanie konkursu i rozdanie nagród nastąpi 8 października 2016 roku na uroczystości z okazji 10-lecia nadania Bibliotece imienia ks. Jana Twardowskiego.                                                                                                                                              
 10. Złożone na konkurs prace nie będą zwracane.

II. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie może wziąć każdy piszący niezależnie od wieku i profesji.              
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie KARTY UCZESTNIKA stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.
  W przypadku uczestnictwa osoby nieletniej, karta musi być podpisana przez rodziców lub prawnych opiekunów uczestnika.                                                                                                                 
 3. Na konkurs można zgłosić własną pracę – jedno opowiadanie lub jeden do trzech wierszy, dotychczas niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach.                                                                                                                              
 4. Do prac należy dołączyć wypełnioną i podpisaną  KARTĘ UCZESTNIKA. W przypadku prac składanych przez szkoły i inne podmioty dane uczestnika konkursu należy uzupełnić pieczątką firmową oraz imieniem i nazwiskiem opiekuna.                                                                                                                                                                                      
 5. Prace można złożyć osobiście lub przesłać poczta (adres: Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego, ul. Modlińska 102, 05-110 Jabłonna ), w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego na papierze w formacie A-4 wraz z wypełnioną i podpisana KARTĄ UCZESTNIKA. Tak przygotowane dokumenty należy umieścić w jednej kopercie z napisem ?Gminny Konkurs Literacki im. ks. Jana Twardowskiego? oraz dopisać jedną z trzech kategorii wiekowej.                                                                                                                                                            
 6. Prace można również przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: bibjab@wp.pl   wraz z wypełnioną i podpisana KARTĄ UCZESTNIKA w formie zdjęcia lub skanu. W tytule wiadomości należy wpisać ?Gminny Konkurs Literacki im. ks. Jana Twardowskiego? oraz nazwę jednej z trzech kategorii.                                    
 7. Termin składania prac upływa 25 września 2016 r. Liczy się termin wpłynięcia prac do organizatora.                                                                                                                          
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania zgłoszonych na konkurs prac do promocji konkursu, działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie oraz Gminy Jabłonna a także prawo do bezpłatnego opublikowania prac na stronach internetowych Biblioteki, Urzędu Gminy Jabłonna oraz w prasie i wydawnictwach książkowych oraz wystawienia w przestrzeni publicznej.

III. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego
 2. Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego
 3. Organizator zastrzega sobie prawo pozyskiwania sponsoró                                                     
 4. Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Twardowskiego na miejscu lub pod numerami telefonów: 22 782-48-91 774-16-87.                                                                    
 5. Niniejszy regulamin wraz z KARTĄ UCZESTNIKA jest dostępny w placówkach Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie i w Filii w Chotomowie oraz na stronie internetowej: www.biblioteka-jablonna.eu